„Wpływ funkcjonowania
Stowarzyszenia na Rzecz Racjonalnej i Efektywnej
Polityki Narkotykowej „Wolne Konopie.org” 
na proces integracji społecznej 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.”

 

„Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu,
ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją.
Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie,
musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa.”

Mahatma Ghandi

Idea ekonomii społecznej i społecznej przedsiębiorczości

Ekonomia społeczna dotyka wiele sfer życia społecznego, kierując się nadrzędnym znaczeniem działania na rzecz społeczeństwa nad chęcią maksymalizacji zysku. Z definicji, ekonomia społeczna jest sferą aktywności obywatelskiej wyrażaną poprzez działalność ekonomiczną na rzecz pożytku publicznego, służąca integracji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także rozwojowi lokalnemu. Dla jednostek gospodarki społecznej istotna jest misja społeczna towarzysząca celom gospodarczym. Obejmuje zróżnicowane obszary życia społecznego – usługi socjalne, sektor mieszkaniowy, finansowy, budowlany, rolnictwo, a także kulturę, sport i rozrywkę. Ekonomia społeczna łączy w sobie cele społeczne oraz ekonomiczne, będąc odpowiedzią na wykluczenie ze społeczeństwa oraz jego integrację. Podmioty ekonomii społecznej zajmują się często dziedzinami życia, w których państwo oraz pozostałe podmioty gospodarcze nie są skuteczne. Pełnią one istotną rolę w integracji i rozwoju lokalnej społeczności oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Sektory, w których występują podmioty ekonomii społecznej są niezwykle zróżnicowane, obejmujące banki, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, przedsiębiorstwa socjalne czy agencje rozwoju regionalnego. Terminem „przedsiębiorstwo społeczne” określamy organizację prowadzącą działalność gospodarcza zmierzającą do pogłębiania integracji społecznej oraz zapobiegająca wykluczeniu społecznemu i zawodowemu. Przedsiębiorstwa społeczne świadczą usługi użyteczności publicznej wspierające przede wszystkim rynek pracy.

Charakterystyka działalności organizacji

Stowarzyszenie na Rzecz Racjonalnej i Efektywnej Polityki Narkotykowej „WolneKonopie.org” jest ponadpartyjnym, krajowym ruchem legalizacyjnym, będącym inicjatywą społeczną działającą w zakresie polityki narkotykowej w Polsce. Głównym celem Stowarzyszenia „Wolne Konopie” jest edukacja społeczeństwa pod kątem mnogiego wykorzystania konopi oraz walka o wolność. Organizacja wspierana jest przez aktywistów i wolontariuszy reprezentujących wspólne wartości, umożliwiając przeciwdziałanie wykluczeniu oraz tworzenie więzi społecznych. Stowarzyszenie wspierane jest przez lekarzy, prawników, sędziów, ekonomistów, naukowców, a także osoby publiczne, polityków wielu partii politycznych oraz cały przekrój społeczeństwa. Celem Stowarzyszenia na Rzecz Racjonalnej i Efektywnej Polityki Narkotykowej „WolneKonopie.org” jest przeciwdziałanie skutkom prohibicji narkotykowej w kilku podstawowych kategoriach – najważniejszą misją organizacji jest pomoc i wsparcie pacjentów stosujących medyczną marihuanę, upowszechnienie przemysłowego wykorzystania konopi siewnych, a także ograniczenie dostępu do marihuany przez osoby niepełnoletnie oraz szeroko pojęta edukacja narkotykowa całego społeczeństwa. Równolegle z walką o medyczną marihuanę, jedną z głównych przesłanek funkcjonowania stowarzyszenia jest sprzeciw wobec karaniu więzieniem za posiadanie rośliny. Najważniejszą funkcją Wolnych Konopi jest redukcja negatywnych konsekwencji prohibicji konopnej.

Obszary działalności stowarzyszenia Największą motywacją wielu wolontariuszy stowarzyszenia jest chęć pomocy osobom chorym i cierpiącym pacjentom, którym w wielu przypadkach nie pomagają żadne inne lekarstwa. Wykluczenie ze społeczeństwa osób używających medycznej marihuany prowadzi do daleko idących w skutkach konsekwencji makroekonomicznych odczuwalnych przez całe społeczeństwo. Mimo tego stosowanie marihuany w celach medycznych w dalszym ciągu spotyka się z brakiem akceptacji społecznej, jednak dzięki uporowi aktywistów oraz wierze w walkę w słusznej sprawie, w ciągu kilku ostatnich lat znacząco wzrosła świadomość społeczna na temat medycznej marihuany oraz akceptacja stosowania Cannabis, jako lekarstwa. Członkowie organizacji wierzą, że legalizacja medycznej marihuany oraz umożliwienie dostępu pacjentów do lekarstwa zapobiega negatywnym skutkom społecznym prohibicji narkotykowej oraz wpływa pozytywnie na ogólne zdrowie społeczeństwa używającego konopi w każdej postaci. Wolne Konopie są także członkiem międzynarodowej organizacji walczącej o zalegalizowanie wykorzystania konopi w celach medycznych IMCPC.

Wielu członków omawianej organizacji rozpoczęło swoją przygodę z aktywizmem konopnym w wyniku osobistego napotkania problemów i konsekwencji prawnych związanych z marihuaną. Walka aktywistów na rzecz słusznej sprawy nacechowana jest dodatkowymi emocjami, zapałem oraz wiarą w słuszność działania poprzez oburzenie i poczucie absurdu związanego z karaniem więzieniem za posiadanie rośliny. Stowarzyszenie na Rzecz Racjonalnej i Efektywnej Polityki Narkotykowej „WolneKonopie.org” integruje środowisko konopne poprzez bezpośrednie wsparcie prawne osób dotkniętych konsekwencjami prawnymi związanymi z posiadaniem lub uprawą konopi indyjskich.

Celem działaczy stowarzyszenia jest wpływ na władzę ustawodawczą poprzez doprowadzenie do liberalizacji prawa. Wielu aktywistów koncentruje swoje działania na aktywności politycznej, współtworząc propozycje projektów ustawy narkotykowej. Wolontariusze współpracują z partiami politycznymi i politykami oraz uczestniczą w obradach sejmu, aby uzyskać jeszcze większy wpływ na Sejm RP. Naprawa negatywnego wizerunku Cannabis możliwa jest za pośrednictwem masowych środków przekazu oraz za pomocą mediów przychylnych idei legalizacji marihuany, a także własnych środków przekazu. Trzecim filarem statutowego funkcjonowania Stowarzyszenia na Rzecz Racjonalnej i Efektywnej Polityki Narkotykowej „Wolne Konopie.org” jest edukacja na temat różnicy pomiędzy marihuaną a konopiami siewnymi, a także praca na rzecz upowszechnienia przemysłowego wykorzystania konopi włóknistych. Organizacja wspiera rolników, producentów produktów konopnych oraz konsumentów, pacjentów, lekarzy i dietetyków w zakresie dopełnienia formalności związanych z działalnością na rynku konopnym. Wolne Konopie stanowią centrum platformy współpracy całej gałęzi przemysłu poświęconej konopiom.

Działalność gospodarcza organizacji i wpływ na rozwój rynku

Stowarzyszenie na Rzecz Racjonalnej i Efektywnej Polityki Narkotykowej „Wolne Konoie.org” jest organizacją społeczną nieposiadającą możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej, skoncentrowaną na edukacji oraz pośrednim wpływie na rozwój rynku konopnego oraz gospodarki. Wielu wolontariuszy zaangażowanych w rozwój organizacji postanowiło jednak połączyć aktywizm z pracą zawodową, specjalizując się w określonej dziedzinie przemysłu konopnego. Mnogie wykorzystanie rośliny Cannabis podzielić można na kilka podstawowych obszarów – konopie przemysłowe, medyczną marihuanę, Cannabis stosowane w celach rekreacyjnych, a także branżę ogrodniczą oraz naukową prowadzącą dalsze badania nad kannabinoidami oraz sposobami wykorzystania konopi. Rozwój rynku konopnego w zakresie medycznej marihuany dotyczy przede wszystkim lekarstw konopnych w zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, czyli pozbawionym składnika psychoaktywnego. Równolegle, niezwykle dynamicznie rozwija się także czarny rynek medycznej marihuany zawierającej nielegalne THC, posiadające silne działanie lecznicze w coraz bardziej zróżnicowanej postaci, będący bezpośrednią konsekwencją prohibicji konopnej. Upowszechnienie marihuany wykorzystywanej w celach rekreacyjnych pociąga za sobą rozwój ogromnego sektora rynku poświęconego ogrodnictwu w zakresie sprzętu ogrodniczego, oświetlenia, wentylacji, systemów nawadniających oraz grzewczych, a także nasion, nawozów i odżywek służących do odpowiedniej pielęgnacji roślin. Równocześnie, wyjątkowo dynamicznie rozwija się także rynek akcesoriów związanych ze spożywaniem konopi indyjskich, m.in. poprzez palenie, waporyzację czy spożywanie spożywczych produktów na bazie marihuany, a także rynek turystyki konopnej, prolegalizacyjnych nurtów muzycznych, tematycznych kolekcji odzieży i akcesoriów czy innych projektów komercyjnych.

Odrębnym zagadnieniem jest rynek konopi włóknistych charakteryzujących się całkowitym brakiem substancji psychoaktywnych oraz niezwykle wysoką wydajnością. Aktywiści zdywersyfikowali swoje działanie, zajmując się odrębnymi obszarami wykorzystania konopi, m.in. rolnictwie, ogrodnictwie, ekologii, przemyśle spożywczym, włókienniczym, kosmetycznym, turystycznym, motoryzacyjnym, tworzyw sztucznych czy farmaceutycznym. Każdy z wymienionych segmentów rynku ma ogromny potencjał rozwoju oraz nabiera obecnie tempa, idąc w ślady Stanów Zjednoczonych. Wolne Konopie wszelkimi dostępnymi środkami przekazu promują przemysłowe wykorzystanie rośliny Cannabis, osobiście poświęcając się rozwojowi tego segmentu przemysłu. Rozwój rynku konopnego w Polsce prawie w całości zawdzięcza swoją dynamikę aktywistom Stowarzyszenia „Wolne Konoie.org”, którzy kochają swoją pracę i łącząc pasję z obowiązkami wpływają na postępującą ekspansję przemysłu konopnego.

Sieć powiązań społecznych w ramach organizacji

Sieć powiązań społecznych jest najważniejszym i nierozłącznym elementem funkcjonowania Stowarzyszenia „Wolne Konopie.org”. Stowarzyszenie nie jest finansowane żadnymi środkami publicznymi i funkcjonuje jedynie w wyniku osobistego zaangażowania jego członków oraz stuprocentowej wierze w słuszność głoszonych idei. Organizację wspierają lekarze, pacjenci, rodzice, organizacje walczące z narkomanią, policja, sądy, a także osoby publiczne i politycy, których poparcie pozwala na przekazanie głoszonych wartości do szerszego grona odbiorców. Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnej i Racjonalnej Polityki Narkotykowej organizuje każdego roku masową manifestację w obronie wolności osobistej oraz prawa do leczenia za pomocą medycznej marihuany. W Marszu Wyzwolenia Konopi za każdym razem bierze udział kilka tysięcy osób, przy czym największe manifestacje „Wolnych Konopi” gromadziły w Warszawie nawet 25 000 zwolenników konopi. Stowarzyszenie kompleksowo odpowiada za organizację protestów, zapewniając jego uczestnikom bezpieczeństwo, edukację, a także rozrywkę w postaci koncertów muzycznych artystów wspierających legalizację, transparenty oraz dodatkowe atrakcje. Organizacja społeczna pozbawiona zysków z działalności gospodarczej i wpływów organizuje tak duże wydarzenia wyłącznie w oparciu o zaangażowanie, pomoc, umiejętności i zasoby aktywistów. Każdy z wolontariuszy dokłada swoją „cegiełkę” do organizacji wydarzeń oraz statutowego działania stowarzyszenia poprzez poświęcenie własnego czasu oraz środków umożliwiających organizację wydarzeń oraz działalność organizacji. Sama organizacja wydarzeń konopnych oraz aktywizm pozwala osobom wykluczonym ze społeczeństwa za używanie marihuany na znalezienie akceptacji oraz poczucia przynależności do określonej, zamkniętej grupy społecznej.

Identyfikacja organizacji działających na rzecz konopi

Stowarzyszenie „Wolne Konopie” współpracuje z ruchami legalizacyjnymi na całym świecie. Każda z organizacji aktywistycznych na rzecz legalizacji marihuany walczy o realizację takich samych postulatów – odejścia od karania za posiadanie czy uprawę rośliny Cannabis, a także pełne dopuszczenie jej stosowania w celach medycznych oraz rekreacyjnych. Stowarzyszenie „Wolne Konopie.org” jest największym i najlepiej rozpoznawalnym ruchem legalizacyjnym w Polsce. Wieloletnie działanie na rzecz poprawy polityki narkotykowej w Polsce ugruntowało wiedzę aktywistów w zakresie wykorzystania i stosowania konopi. W Polsce, działanie na rzecz marihuany odbywa się za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wolne Konopie”, jednak obecnie zostało ono uzupełnione dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki opartym na mnogim wykorzystaniu konopi. Polską organizację konopną porównać można do innych ruchów legalizacyjnych w Unii Europejskiej, pamiętając przy tym o różnicach w przepisach prawnych dotyczących marihuany. Schemat działania oraz forma organizacji pro konopnych w większości krajów jest do siebie zbliżona, różniąc się jedynie konsekwencjami wynikającymi z aktywizmu w tej dziedzinie. „Wolne Konopie” prowadzą wieloletnią współpracę z ruchami legalizacyjnymi z Litwy, Ukrainy, Finlandii, Czech, Francji, a także Kanady czy USA. Dla porównania, wiedza konopna społeczeństwa w Czechach jest na znacznie wyższym poziomie, niż w Polsce, dzięki sprawnej i skutecznej działalności bliźniaczej organizacji „Legalizace”. Czeskie społeczeństwo, w przeciwieństwie do Polaków doskonale rozumie różnicę między konopiami włóknistymi a psychoaktywną marihuaną, wykorzystując przy tym korzyści płynące ze stosowania konopi siewnych w postaci kosmetyków bądź produktów spożywczych. Mimo nadal nielegalnego statusu marihuany zawierającej THC, świadomość społeczna Czechów pozwoliła na redukcję szkód spowodowanych prohibicją oraz pozwoliła na czerpanie ogromnych korzyści z dynamicznie rozwijającego się rynku konopnego. Mimo różnic w ustawodawstwie oraz sposobie przekazywania prezentowanych argumentów, każdy legalizacyjny ruch konopny na świecie kieruje się podobnymi wartościami oraz walczy o wspólny cel – uwolnienie konopi!

Najważniejsze wartości i projekty realizowane przez członków organizacji

Sztandarowym przedsięwzięciem „Wolnych Konopi” skoncentrowanym na medycznym zastosowaniu konopi jest projekt „Konopie Leczą” oraz towarzyszący mu portal internetowy integrujący pacjentów, lekarzy oraz producentów lekarstw konopnych, którzy w wyniku połączenia sił walczą o każdy mały krok w kierunku legalizacji. Stowarzyszenie „Wolne Konopie” oferuje kompleksową wiedzę na temat stosowania lekarstw na bazie konopi, wsparcie pacjentów wykluczonych przez polski system zdrowia, a także integruje pacjentów, pozwalając na tworzenie bardzo silnych więzi społecznych w obrębie wspólnot lokalnych opartych na walce w imieniu głęboko zakorzenionej idei, którą głoszą i w którą wierzą aktywiści i wolontariusze Stowarzyszenia na Rzecz Racjonalnej i Efektywnej Polityki Narkotykowej „Wolne Konopie.org”. Działanie stowarzyszenia prowadzi do integracji osób znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej, stawiających czoła represjom prawnym oraz wykluczeniu społecznemu. Opracowany przez działaczy organizacji tzw. „Poradnik Konsumenta”9 oraz baza pism procesowych zapewniają zaplecze merytoryczne dla osób dotkniętych konsekwencjami prohibicji. Wiedza na temat praw obywatelskich pozwala natomiast na skuteczną prewencję oraz unikanie przykrych konsekwencji zakazu stosowania Cannabis. Projekty prowadzone przez organizację mają na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie posiadanych praw obywatelskich, m.in. za pośrednictwem edukacyjnego projektu muzycznego „Protest Song” umożliwiającego dotarcie przekazu do szerokiego grona odbiorców. Edukacja obywatelska prowadzona przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Wolne Konopie” prowadzi do redukcji negatywnych konsekwencji restrykcyjnej polityki narkotykowej w Polsce. Pomoc w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie po odbyciu kary więzienia za posiadanie lub uprawę marihuany to jedno z najważniejszych, ale i najtrudniejszych zadań stowarzyszenia.

Rozpowszechnienie mnogiego wykorzystania konopi przemysłowych oznacza rozwój nowej gałęzi przemysłu opartej na konopiach siewnych, która zanikła w wyniku wprowadzenia w Stanach Zjednoczonych prohibicji konopnej (Marijuana Tax, 1937). Upowszechnienie wykorzystania konopi przemysłowych wpłynie na rozwój każdego segmentu gospodarki, wpływając bezpośrednio m.in. popyt krajowy na produkty konopne, a co za tym idzie na dobra konkurencyjne oraz komplementarne. Dynamiczny rozwój nowej gałęzi przemysłu niesie za sobą makroekonomiczne konsekwencje odczuwalne przez każdą dziedzinę gospodarki, wpływając przede wszystkim na poziom zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości wśród młodych osób, a także specjalizację rozwoju rolnictwa oraz ekspansję polskich przedsiębiorstw za granice kraju. Wolontariusze „Wolnych Konopi” dbają o środowisko, uznając życie w zgodzie z naturą za jedną z najpotężniejszych wartości, którą wspólnie reprezentują. Inicjatorzy projektu „Otwarta Pestka”10 wspierają rozwój branży ogrodniczej w kategorii uprawy rośliny Cannabis, walcząc z negatywnymi konsekwencjami prohibicji narkotykowej oraz działając na rzecz poprawy jakości polskiej marihuany poprzez rozdawanie około 100 000

nasion konopi każdego roku. Celem członków stowarzyszenia jest także integracja społeczności konopnej na każdej możliwej płaszczyźnie w wyniku dzielenia się pasją i zaangażowaniem w walkę o wolność rośliny. Stowarzyszenie dysponuje także własnymi środkami przekazu – projektami, nad których realizacją czuwają wolontariusze organizacji: m.in. legalizacyjna wytwórnia płytowa „Protest Song”, „Cannabis News”, „Spliff”, „Idealistka”, „Metrowy TV”, a przede wszystkim strona internetowa stowarzyszenia: www.WolneKonopie.org.

Skutkiem ubocznym aktywizmu w ramach kontrowersyjnego tematu konopi są represje polityczne aktywistów i działaczy Stowarzyszenia „Wolne Konopie”. Policjanci pionów narkotykowych rozpatrują często organizację w kategorii zorganizowanej grupy przestępczej działającej na rzecz upowszechnienia narkotyków. Organizowane są prowokacje mające na celu dotkliwe karanie aktywistów ruchu legalizacyjnego, bezpodstawne aresztowania i przeszukania mienia, a także przypadki preparowania dowodów rzeczowych w sprawach związanych z posiadaniem narkotyków. Aktywiści spotkają się z wykluczeniem społecznym związanym wyłącznie z działalnością w omawianej organizacji, nie wykazując przy tym żadnych innych przesłanek prowadzących do jakiejkolwiek formy wykluczenia społecznego. Konsekwencje represji działaczy prolegalizacyjnych obejmują problemy ze znalezieniem pracy oraz funkcjonowaniem w społeczeństwie ze względu na obecnie panujący ostracyzm.

Podsumowanie

Każdy projekt realizowany przez stowarzyszenie ma na celu zwalczanie patologii społecznych wynikających z restrykcyjnej polityki narkotykowej w Polsce. Realizacja postulatów stowarzyszenia prowadzi do poprawy życia społeczeństwa poprzez eliminację negatywnych skutków prohibicji oraz karania pacjentów oraz użytkowników marihuany. Poszczególne projekty realizowane przez organizację przybliżają nas do osiągnięcia celu najwyższego – całkowitej legalizacji konopi, będącego przełomem w gospodarce całego kraju w skali makroekonomicznej.